Foreningens vedtægter

 1. Foreningen
  a. Foreningens navn er "BSD-DK".
  b. Foreningen har til formål at fremme kendskabet til og udbrede brugen af operativsystemer afledt af Berkeley Software Distribution kildeteksterne.
  c. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
  d. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  e. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.
  f. Foreningen kan ikke oparbejde en formue ud over hvad der er nødvendig for foreningens daglige drift.
  g. Foreningen kan ikke stifte gæld.
  h. Forening og bestyrelse påtager sig intet ansvar for skader, det være sig personlige eller materielle, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter.
  i. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue og der kan ikke gøres regress mod foreningens bestyrelse eller medlemmer.
 2. Medlemskab
  a. Medlemmer er alle fysiske personer der er tilmeldt foreningens "announce" email liste.
  b. Medlemmer kan ekskluderes af en majoritet på 2/3 af bestyrelsen for et specificeret eller uspecificeret tidsrum.
  c. Foreningen kan ikke opkræve kontingent af medlemmerne.
 3. Generalforsamling
  a. Ordinær generalforsamling afholdes i August måned i en af Danmarks fem største byer.
  b. Extraordinær generalforsamling indkaldes hvis bestyrelsen eller 10 medlemmer begærer det.
  c. Alle generalforsamlinger indkaldes med 21 dages varsel via e-mail til alle medlemmer og via foreningens web-sider.
  d. Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen, disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingen.
  e. Bestyrelsen offentliggør endelig dagsorden på foreningens web-sider og email til alle medlemmer 7 dage før generalforsamlingen.
  f. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om forslag der er på dagsordenen og ændringsforslag hertil.
  g. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig hvis den er lovligt indkaldt, beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.
  h. For at afgive gyldig stemme til generalforsamlinger, skal personer være medlemmer på indkaldelses-dagen jvf 3c) for den pågældende generalforsamling, samt på generalforsamlings tidspunktet.
  i. Fuldmagter kan anvendes. En gyldig fuldmagt skal indeholde: Navn, Adresse, E-mail, Tlf. og underskrift. Oplysningerne skal være bestyrelsen ihænde senest dagen før generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen
  a. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de af foreningens medlemmer, der stiller sig til rådighed.
  b. Bestyrelsen består af 5 til 9 personer, der vælges for 1 år af gangen.
  c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
  d. Bestyrelsen udsender inden 14 dage efter generalforsamlingen referat af generalforsamlingen, herunder konstituering.
  e. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger og gøre disse tilgængelige for medlemmerne.
  f. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil både juridisk og med hensyn til foreningens image i det offentlige rum, herunder medier og presse.
 5. Vedtægter
  a. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af afgivne stemmer.
 6. Opløsning af foreningen
  a. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med minimum 21 dages mellemrum.
  b. Den afsluttende generalforsamling beslutter hvad der skal ske med foreningens aktiver, passiver og evt. gammelt skrammel.