Referat af BSD-DK Ekstraordinær Generalforsamling 2011

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

Dirrigent colde, referent Tykling.

2. Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Generalforsamlingen er konstateret lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Foreningens kassebeholdning ved generalforsamlingen 2010 var 597,- kroner, og foreningen skyldte 200,- kroner til talergaver, altså var foreningens formue 397,- kroner. Foreningen har haft 281,50 i indtægter siden GF 2010, og ingen udgifter, så formuen ved generalforsamlingen 2011 er derfor på 678,50 kroner hvilket svarer til kassebeholdningen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Intet overskud, intet underskud, som vi plejer.

Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen

Opstillede til bestyrelsen (alle valgt uden kampvalg):

Ialt 8 bestyrelses medlemmer, 6 genopstillede og 2 nye. Se også bestyrelsen som er opdateret. Den opmærksomme læser vil bemærke at Peter "czar" Larsen ikke genopstiller til bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne sige tak for de år Peter har brugt i foreningen. Bestyrelsen vil også gerne sige tak til Jørgen som heller ikke genopstillede.

7. Eventuelt

Der blev fremsat forslag om at lave mulighed for at betale med Bitcoins. Forslaget blev fremsat af Tykling og blev diskuteret.

Bestyrelsen konstituerede sig selv således:

Herefter fortsatte Happy Hacking og alle levede lykkeligt til deres dages ende.